klimaatakkoord
Het klimaatakkoord werd in 2015 in Parijs gesloten door 194 landen. Deze werd officieel op 22 april 2016, de Dag van de Aarde, ondertekend. In het klimaatakkoord zijn afspraken opgenomen om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen voor 2050 met 100% te reduceren ten opzichte van het jaar 1990.

Klimaatakkoord wereldwijd

Klimaatdoel

Het belangrijkste klimaatdoel is de 100% reductie van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen ten opzichte van 1990. Dit doel moet in 2050 gerealiseerd zijn. Om dit doel te behalen maken veel landen een eigen klimaatakkoord met klimaatafspraken. Nederland wil in 2030 een emissie-reductie van 49% behalen.

Opwarming van de aarde

Om de opwarming van de aarde te beperken is het behalen van het klimaatdoel belangrijk. Voor 2030 moet de reductie van schadelijke broeikasgassen al 55% zijn, zodat de opwarming onder de 1,5 graad blijft. In de huidige situatie stevent de wereld af op een opwarming van ongeveer 3 graad.

Klimaatakkoord

Het volledige klimaatakkoord kun je hieronder downloaden.

Jaarlijkse klimaattop

Elk jaar wordt er een klimaatconferentie gehouden, steeds in een andere stad. Tijdens deze klimaatconferentie worden (bindende) afspraken gemaakt om de klimaatdoelen te realiseren. Daarnaast wordt er een tussenstand opgemaakt om te kijken of er landen zijn die hun afspraken niet nakomen en wellicht extra maatregelen moeten nemen. Bij de klimaatconferenties zijn ministeries van alle deelnemende landen, bedrijven, wetenschappers en andere vertegenwoordigers aanwezig.

25e klimaattop

De klimaatconferentie van 2019 (COP25) vond tussen 2 en 13 december 2019 plaats in Madrid. Eerder was Brazilië aangewezen als gastland, maar deze trok zich terug als organisator van dit evenement. Chili nam de organisatie daarna op zich, maar door binnenlandse problemen trok ook Chili zich terug. De COP25 verplaatste zich daarom naar Madrid. De uitkomst van de 25e Klimaattop werd vooral als teleurstellend ervaren.

Greendeal en Klimaatakkoord

Frans Timmermans en Ursula von der Leyen presenteerden eind vorig jaar tijdens de 25e klimaattop in Madrid een ambitieus klimaatplan: de Greendeal. Dit pakket met maatregelen, om de EU CO2-neutraal te maken, wordt in zomer van 2020 verder uitgewerkt. De presentatie hiervan vond plaats in oktober 2019.

IPCC-rapport

Het IPCC (Intergovernmental Panel Climate Change) stelde kortgeleden in een rapport vast dat het behalen van het klimaatdoel een lastig karwei gaat worden. Het volledige rapport is hieronder te downloaden.

UNEP-onderzoek

Volgens een nieuw rapport van Unep moeten alle landen wereldwijd hun inspanningen verviervoudigen om opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden. In de huidige situatie stevenen we af op een opwarming naar 3 graden. In onderstaande rapport lees je hier meer over.

Klimaatakkoord Nederland

Om het Europese klimaatdoel te behalen en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad in 2050, moet Nederland veel maatregelen treffen. Het kabinet werd het in 2018 eens over een Klimaatwet, zodat de afspraken uit het Nederlandse Klimaatakkoord ook wettelijk vastgelegd zijn.

Klimaatakkoord Nederland

De Nederlandse overheid heeft als doel om in 2030 een CO2-reductie van 49 procent te halen. Dit tussentijdse doel moet uiteindelijk leiden tot een CO2-neutrale economie in 2050. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken het tussentijdse doel in 2030 zelfs op te schroeven naar een CO2-reductie van 55 procent.

Klimaattafels

Om het Klimaatakkoord vorm te geven werden er 5 sectortafels opgericht. Deelnemende organisaties en bedrijven aan deze Klimaattafels brainstormden over maatregelen om de uitstoot van CO2 te beperken op gebied van:

Uitstoot broeikasgassen

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland was in 2019 ongeveer 3 procent lager ten opzichte van het jaar ervoor. De CO2-uitstoot (in equivalenten) is daarmee 18 procent lager dan in 1990.

uitstoot-broeikasgassen-2019-cbs

Uitstoot per soort broeikasgas

Naast CO2 zijn er ook nog andere broeikasgassen. Lachgas (N20) is één van de zwaarste broeikasgassen.

Uitstoot broeikasgassen 2019

Aandeel hernieuwbare energie 2018

Als het gaat om het aandeel energie dat uit duurzame bronnen wordt gewonnen, dan bungelt Nederland helemaal onderaan. Waar sommige landen hun doelstellingen al behaald hebben, lijkt dat voor Nederland nog mijlenver weg.

Aandeel hernieuwbare energie 2018

Bron: Eurostat

Onderzoek energietransitie

Onafhankelijke instanties, zoals het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centrale Bureau voor de Statistiek doen constant onderzoek naar de kosten, de haalbaarheid en de ontwikkelingen binnen het Nederlandse klimaatakkoord. Hieronder vind je de belangrijkste en meest recente onderzoeken.

Onderzoeken uit 2019

Onderzoeken uit 2018

Energietransitie in beeld

  • Nuttige pagina?
  • 2   0