Het kabinet wil woningen en gebouwen energiezuiniger maken. Zo kunnen huiseigenaren vanaf 21 januari 2014 goedkoop geld te lenen voor energiebesparende maatregelen, zoals dubbele ramen of vloerisolatie.

Energieverbruik verminderen in bestaande bouw en nieuwbouw

Het kabinet wil het energiegebruik in (bestaande en nieuwe) woningen en gebouwen op 2 manieren verminderen:

Mensen stimuleren om energie te besparen in hun woning
Huiseigenaren kunnen bijvoorbeeld vanaf 21 januari 2014 een goedkope lening afsluiten om energiebesparende maatregelen te nemen in hun woning. De lening kunnen ze aanvragen bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Dit is een maatregel uit het Energieakkoord.

Gebouwen energiezuiniger maken
Het Rijk heeft met marktpartijen afgesproken om elk jaar 300.000 bestaande gebouwen energiezuiniger te maken. Dit is vastgelegd in het convenant "Meer met minder".

Energiebesparing verlaagt de energiekosten van burgers en bedrijven. Ook zorgen energiebesparende maatregelen voor meer werk in de bouw en minder uitstoot van broeikasgas.

Vanaf 2020 nieuwbouw bijna energieneutraal

Alle nieuwe gebouwen gebruiken in 2015 de helft minder energie dan in 2007. Vanaf eind 2020 is alle nieuwbouw bijna energieneutraal. Dit betekent dat een gebouw in 1 jaar bijna evenveel energie opwekt als verbruikt. Een gebouw kan bijvoorbeeld zonnepanelen hebben. Nieuwe overheidsgebouwen zijn al vanaf eind 2018 bijna energieneutraal.

Rijk, bouwsector en woningsector hebben dit afgesproken in het herijkte Lente-akkoord Energiebesparing in de nieuwbouw.

Strengere eisen energiebesparing nieuwbouw

Nieuwe gebouwen moeten aan eisen voldoen op het gebied van energiezuinigheid. Dit wordt uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. De EPC wordt steeds strenger om Nederland voor te bereiden op bijna energieneutraal bouwen vanaf eind 2020.

Lager energieverbruik verwarming en ventilatie

Verwarmingssystemen, warmwatersystemen, koelinstallaties en grote ventilatiesystemen moeten ook minder energie verbruiken. In de Europese Richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) staat hoeveel energie dit soort systemen mogen verbruiken. Op basis van deze richtlijn is Nederlandse regelgeving in voorbereiding.

Voorbeelden energiebesparing in woningen en gebouwen

De volgende lopende projecten zijn gericht op energiebesparing in (bestaande en nieuwe) woningen en gebouwen:

Blok-voor-Blok aanpak

Gemeenten en bedrijven werken in 14 projecten samen om minstens 33.500 woningen energiezuiniger te maken. Zoveel mogelijk wordt een heel huizenblok in 1 keer aangepakt om kosten te besparen. Deze aanpak heet Blok-voor-Blok. Het gaat om een proef van 2 jaar. In 2014 is de evaluatie.

Energiesprong

Met het innovatieprogramma Energiesprong stimuleert de Rijksoverheid bouwers en opdrachtgevers tot vernieuwende projecten. Bijvoorbeeld in woningbouw en kantorenbouw. Intensieve samenwerking tussen bouwpartijen is een voorwaarde voor deze bouwprojecten.

Gebieden Energieneutraal (GEN)

Met steun van het Rijk werkt een groep bedrijven samen aan energieneutrale gebiedsontwikkeling. Doel is om hierover meer kennis te verkrijgen, zodat energieneutrale gebiedsontwikkeling in de toekomst mogelijk wordt.

Excellente gebieden

De Excellente gebieden zijn 19 innovatieve nieuwbouwprojecten. De gebouwen in deze gebieden zijn energiezuiniger dan het Bouwbesluit voorschrijft.

Meer over energiebesparing

Bron: Rijksoverheid

Geef een reactie