In 2015 sloten 194 landen wereldwijd in Parijs het Klimaatakkoord. Deze werd officieel op 22 april 2016, de Dag van de Aarde, ondertekend. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen voor 2050 met 100% te reduceren ten opzichte van het jaar 1990.

Klimaatakkoord Parijs

Klimaatdoel

Het belangrijkste klimaatdoel is de 100% reductie van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen ten opzichte van 1990. Dit doel moet in 2050 gerealiseerd zijn. Om dit doel te behalen maken veel landen een eigen klimaatakkoord met klimaatafspraken. Nederland wil in 2030 een emissie-reductie van 49% behalen.

Opwarming van de aarde

Om de opwarming van de aarde te beperken is het behalen van het klimaatdoel belangrijk. Voor 2030 moet de reductie van schadelijke broeikasgassen al 45% zijn, zodat de opwarming onder de 1,5 graad blijft. In de huidige situatie stevent de wereld af op een opwarming van ongeveer 3 graad.

IPCC-rapport

Het IPCC (Intergovernmental Panel Climate Change) stelde kortgeleden in een rapport vast dat het behalen van het klimaatdoel een lastig karwei gaat worden.

UNEP-onderzoek

Volgens een nieuw rapport van Unep moeten alle landen wereldwijd hun inspanningen verviervoudigen om opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden. In de huidige situatie stevenen we af op een opwarming naar 3 graden.

Elk jaar wordt er een klimaatconferentie gehouden, steeds in een andere stad. Tijdens deze klimaatconferentie worden (bindende) afspraken gemaakt om de klimaatdoelen te realiseren. Daarnaast wordt er een tussenstand opgemaakt om te kijken of er landen zijn die hun afspraken niet nakomen en wellicht extra maatregelen moeten nemen. Bij de klimaatconferenties zijn ministeries van alle deelnemende landen, bedrijven, wetenschappers en andere vertegenwoordigers aanwezig.

Klimaatakkoord Nederland

Om het Europese klimaatdoel te behalen en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad in 2050 moet Nederland veel maatregelen treffen. Het kabinet werd het in 2018 eens over een Klimaatwet, zodat de afspraken in het (nog te vormen) Nederlandse Klimaatakkoord ook wettelijk vastgelegd worden.

Klimaatakkoord Nederland

De Nederlandse overheid heeft als doel om in 2030 een Co2-reductie van 49 procent te halen. Dit tussentijdse doel moet uiteindelijk leiden tot een Co2-neutrale economie in 2050. Om het Klimaatakkoord vorm te geven werden er 5 sectortafels opgericht. Deelnemende organisaties en bedrijven aan deze Klimaattafels brainstormen over maatregelen om de uitstoot van Co2 te beperken op gebied van: Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik en Mobiliteit.

Bron: Klimaatakkoord.nl

Klimaattafel Elektriciteit

In het voorstel voor het Klimaatakkoord is opgenomen dat het aandeel hernieuwbare elektriciteit in 2030 moet zijn gegroeid naar 84 Terrawattuur (TWh). Op dit moment is dit aandeel 17 TWh. Dit moet vooral komen van zonne- en windenergie op land (35 TWh) en op zee (49 TWh). De SDE+ subsidie moet ná 2025 overbodig zijn, omdat projecten zichzelf kunnen terugverdienen en er komt een prijs op de uitstoot van Co2.

Klimaattafel Gebouwde omgeving

In 2030 moet een kwart (2 miljoen) van de woningen in Nederland aardgasvrij zijn. De overige woningen gaan fors minder aardgas verbruiken. De energiebelasting op elektriciteit wordt verlaagd en die van aardgas gaat omhoog. Er komt een gebouwgebonden duurzaamheidslening beschikbaar en de ISDE subsidie wordt voortgezet. Alternatieven voor aardgas en mogelijkheden voor isolatie wordt opgeschaald.

Klimaattafel Industrie

De Nederlandse industrie staat voor een transitie naar een circulaire industrie. De uitstoot van broeikasgassen moet voor 2030 nagenoeg nul zijn. Waterstof moet de belangrijkste grondstof gaan worden en overige grondstoffen moeten hergebruikt worden. Om de 14,3 Megaton (Mton) Co2-reductie te halen gaat de overheid tot 2030 maximaal 1 miljard per jaar bijdragen. Opslag van Co2 is geen must, maar kan ingezet worden.

Klimaattafel Landbouw

De veehouderij moet minstens 1 Mton aan Co2 besparen voor 2030. Hoe dit precies gerealiseerd moet gaan worden is nog vaag. De glastuinbouw zet in op Geothermie en voorziet een emissiereductie van 1,8 Mton in 2030 en een klimaatneutrale sector in 2040. Daarnaast moet duurzame energieopwekking in de sector uitgebreid worden. De voedselverspilling moet in 2030 gehalveerd zijn en dierlijk eiwit moet plantaardig eiwit worden.

Klimaattafel Mobiliteit

Vanaf 2030 moet het openbaar vervoer geheel emissieloos zijn. Voor personenauto’s, bestelbusje, scooters, goederentreinen en trucks treed de elektrificatie in. Hiervoor wordt de uitrol van infrastructuur voor elektrisch laden en smart charging versneld. Zwaar wegvervoer, scheep- en luchtvaart stappen op de (midden)lange termijn over op groene waterstof. Als overgangsbrandstof wordt geavanceerde biobrandstoffen ingezet.

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland bleek in 2017 nagenoeg gelijk gebleven met het jaar ervoor. De CO2-uitstoot is net zo hoog als ruim een kwart eeuw geleden, terwijl de sectoren die deze uitstoot veroorzaken steeds omvangrijker zijn geworden. De verwachting is dat er in 2018 zelfs een groei aan uitstoot van broeikasgassen valt te noteren.

Bron: CBS

Als het gaat om het aandeel energie dat uit duurzame bronnen wordt gewonnen, dan bungelt Nederland nog altijd in de onderste regionen. Waar sommige landen hun doelstellingen al behaald hebben, lijkt dat voor Nederland nog mijlenver weg.

Tussenstand 2017

2015

Bron Eurostat

Energietransitie: Op weg naar 2050

De korte film Morgen land vertelt het verhaal over de grootste uitdaging voor de mens in de huidige tijd: Een schoner klimaat voor 2050. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Voor welke duurzame energiebronnen kiezen we? Wat verandert er in onze leefomgeving?

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina: