Urgenda Klimaatzaak

Tijdens het hoger beroep in de Urgenda Klimaatzaak sprak het gerechtshof nog uit dat Nederland op een koers van 23% Co2-reductie ligt. Hierbij moest wel rekening worden gehouden met een onzekerheidsfactor van 19% tot 27%. Onderzoeksbureaus CE Delft, Berenschot en Kalavasta berekenden dat zelfs de ondergrens van 19% niet wordt gehaald in 2020./

Extra maatregelen

De uitkomst van het rapport betekent dat Minister Wiebes dit jaar al extra maatregelen moet treffen om het gat van 10% te dichten. Ook de onderhandelaars aan de Klimaattafels beginnen hierdoor met een forse achterstand in het opstellen van maatregelen voor het Klimaatakkoord. De maatregelen in het Nederlandse Klimaatakkoord moeten er voor zorgen dat de Co2-uitstoot in 2030 is gehalveerd./

Fossiele brandstoffen

De maatregelen uit het Energieakkoord hadden al voor een Co2-reductie moeten zorgen. De economische groei, de toename in het gebruik en lage prijs van fossiele brandstoffen hebben er echter voor gezorgd dat subsidie- en fiscale regelingen voor zonnepanelen, elektrische auto’s en windmolens nauwelijks effect hebben gehad. Daarnaast wordt er nog steeds meer  geïnvesteerd in fossiele energie dan in hernieuwbare energie./

De vervuiler betaalt

De onderzoeksbureaus pleiten voor een radicale omslag waarbij “de vervuiler betaalt”. Het huidige economische model kan alleen veranderen als bedrijven en burgers voor Co2-uitstoot gaan betalen. Volgens de onderzoekers wordt op deze manier verduurzaming onderdeel van de economische groei. Op dit moment stopt de economische groei de verduurzaming juist. “De vervuiler betaalt” moet leiden tot een vaste Co2-prijs in producten en diensten./

Negatieve koopkrachteffecten

Het politieke landschap is echter huiverig voor een radicale invoering van ‘de vervuiler betaalt”. De politiek is bang voor negatieve koopkrachteffecten. In Frankrijk leverde de invoering van hogere belastingen voor “vervuilers” veel onrust op onder de burgers met als gevolg de “gele hesjes” demonstraties./

Extra inkomsten terug naar burger

Volgens de onderzoekers kan de overheid dat probleem oplossen door financiële compensaties of fiscale regelingen te treffen voor bedrijven en burgers die het niet kunnen betalen. Juist de extra inkomsten door Co2-beprijzing kunnen hiervoor aangewend worden. Tevens kan het extra geld gebruikt worden voor een effectiever klimaatbeleid./

Bron: CE Delft, Berenschot, Kalavasta

Duurzame onderwerpen

Geef een reactie