Doelstelling Parijs akkoord

Het Klimaatakkoord is een nationaal akkoord dat volgt op het Parijse Klimaatakkoord dat in 2015 door 194 landen werd afgestemd en ondertekend. Hierin werden een aantal lange termijndoelen gesteld, met als grootste doel, het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graad. Om dit te kunnen halen moet ten opzichte van 1990 de uitstoot van schadelijke broeikasgassen met 100% zijn gereduceerd in 2050.

Nationaal maatregelenpakket

Het nationale Klimaatakkoord is het maatregelenpakket om de afgesproken Parijse doelstellingen te behalen. Nu het Klimaatakkoord definitief rond is, geeft het kabinet duidelijkheid over de maatregelen die uitgevoerd worden en welke gevolgen dit heeft per doelgroep. Met de slogan “Iedereen moet verleid worden om mee te doen” opende minister Wiebes de presentatie van het definitieve akkoord.

Klimaatakkoord definitief

Het Klimaatakkoord bevat maatregelen waarmee het kabinet er vanuit gaat de klimaatdoelstellingen te gaan halen. Dit betekent dat in 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent moet zijn gedaald, ten opzichte van 1990. In 2050 moet dit gereduceerd zijn naar 100 procent. Het kabinet stapt bewust over het Urgenda-klimaatvonnis heen, omdat deze zou leiden tot te harde korte termijn maatregelen die de lange termijn doelstelling zouden schaden.

Belangrijkste maatregelen en doelen Klimaatakkoord

  • Invoering rekeningrijden vanaf 2026: 3 mogelijke varianten
  • Energiebelasting op gas gaat volgend jaar omhoog
  • Energiebelasting op elektriciteit gaat volgend jaar omlaag
  • De totale energiekosten voor burgers gaan omlaag
  • Oprichting Warmtefonds: subsidie voor isoleren of warmtepompen
  • Emissieloos rijden vanaf 2030: Stimuleren elektrisch rijden
  • CO2-heffing voor vervuilende industrie vanaf 2021
  • Duurzame landbouw: Inkrimping veestapel
  • Alle kolencentrales moeten voor 2030 dicht

Het Klimaatakkoord moet nog worden doorgerekend door de planbureaus. Dit betekent dat de financiële consequenties van de maatregelen nog niet volledig duidelijk zijn voor de industrie, bedrijven en consumenten.

Klimaatakkoord

Meer over de energietransitie

Geef een reactie