Vermindering Co2-uitstoot

In de Nationale Energieverkenning 2016, eerder dit jaar gepresenteerd door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), werd nog verwacht dat niet alle doelen gehaald zouden worden. Door extra afspraken tussen de Energieakkoord-partijen zijn nu alle doelen haalbaar. Hiermee wordt ook een belangrijke stap gezet in het verminderen van de Co2-uitstoot in Nederland. Dit schrijft minister Kamp mede namens minister Blok van Wonen en Rijksdienst en staatsecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer.

Urgenda-vonnis

Door het behalen van alle doelen uit het Energieakkoord wordt ruim vier miljoen ton minder Co2 uitgestoten dan vorig jaar werd voorzien. De broeikasgasreductie in Nederland in het jaar 2020 neemt toe tot 25 % ten opzichte van het jaar 1990. Hiermee wordt voldaan aan het Urgenda-vonnis. De CO2-uitstoot kan nog verder worden gereduceerd indien het demonstratieproject met Co2-afvang en opslag in de Rotterdamse haven wordt gerealiseerd. Ook het in november afgesproken pakket met maatregelen voor fosfaatreductie in de melkveehouderij zal leiden tot extra broeikasgasreductie. Bij de NEV 2017 zal bekeken worden of Nederland nog steeds op koers ligt met de broeikasgasreductie.

Aandeel hernieuwbare energie wordt gehaald

Het doel van 14% hernieuwbare energie in 2020 wordt mede gehaald door de herbevestiging van de afgesproken 6.000 MW wind op land. De Energieakkoord-partijen hebben daarnaast vertrouwen in maatregelen die minister Kamp al eerder nam. Deze waren nog niet in de NEV 2016 verwerkt. Een voorbeelden hiervan is de beoogde bouw van 1.000 monomestvergisters in 2020. Deze vergisters maken het mogelijk mest om te zetten in biogas. Andere maatregelen zijn het stimuleren van geothermie en de verdere optimalisatie van de SDE+ en de ISDE-regeling.

Energiebesparing voor industrie en gebouwde omgeving

Voor de doelstelling van een totale energiebesparing van 100 PJ in 2020 is afgesproken dat de energie-intensieve industrie hiervan 9 PJ voor zijn rekening neemt. Uit de Voortgangsrapportage blijkt dat deze besparing niet gehaald wordt op basis van vrijwillige maatregelen. Er zijn in de laatste periode vorderingen gemaakt maar deze zijn te beperkt. Een verplichting tot energiebesparing voor de energie-intensieve industrie zal dan ook worden ingevoerd. Minister Kamp heeft deze maatregel al eerder dit jaar aangekondigd. Hiermee wordt de afgesproken 9 PJ energiebesparing gehaald.

Extra maatregelen om energiebesparing te bereiken

De huizen van woningbouwcorporaties moeten over enkele jaren energielabel C of beter hebben. Dit komt in de wet te staan. Daarnaast zal het kabinet met energieleveranciers, installateurs en netbeheerders een convenant afsluiten. Daarin staat dat de bedrijven diensten en producten moeten aanbieden aan huishoudens en kleinzakelijke gebruikers die extra energiebesparing opleveren. De verplichting voor huurwoningen en het convenant leiden tot 15 PJ extra energiebesparing, waardoor het doel van 100 PJ binnen bereik komt.

Meer over de energietransitie

Bron: Rijksoverheid

Duurzaamheid en de toekomst 

Discussieer mee!

Geef een reactie