Drie actielijnen

Het programma van de Provincie kent drie actielijnen met aandachtspunten:

  • Voor energiebesparing gaat de Provincie zich vooral richten op bedrijven. Die gebruiken veel energie en kunnen dus ook veel besparen.
  • Bij het opwekken van energie mikt de Provincie tot 2020 vooral op grootschalige windenergie en het opwekken van energie door biomassa. Daarnaast wil de provincie de komende jaren lokale vernieuwende initiatieven ondersteunen.
  • Zon en wind zijn vrij moeilijk voorspelbaar. Met de komst van deze energiebronnen is het steeds belangrijker geworden om vraag en aanbod van energie goed op elkaar af te stemmen. De provincie wil daarom toewerken naar een nieuw soort energiesysteem (energiesysteem 2.0).

Voor de overgang naar duurzame energie, is goede samenwerking nodig. Daarom heeft gedeputeerde Nienke Homan voor het programma veel gesproken met inwoners, deskundigen, bedrijven, kennisinstellingen, waterschappen en gemeenten.

Ruimte voor zonneweides

300 megawatt wil de Provincie aan zonne-energie opwekken. Dat kost veel ruimte. In het programma staat ‘dat bij benadering 300 hectare aan zonneweides nodig is om onze ambitie te behalen’. Daarom komt er nieuw ruimtelijk beleid. De provincie wil bovendien zonneparken op eigen terrein realiseren en ondersteunt vanuit het Energiefonds commerciële partijen die zonneparken ontwikkelen. Ook is er ruimte voor lokale participatie.

energietransitite prov groningen

Warmteplan

Een provinciaal warmteplan moet inzicht gaan geven in alle partijen die bezig zijn met warmteprojecten: aanbieders en vragers van warmte, een overzicht van de stakeholders, en de wensen en belangen van de verschillende partijen. In het plan zal de Provincie onderscheid maken tussen enerzijds warmtebesparing in de gebouwde omgeving en anderzijds industriële warmteprojecten.

Fonds voor investeringen

De Provincie trekt jaarlijks 1,5 miljoen euro uit voor het programma Energietransitie. Verder komt er een resolverend ('ronddraaiend') fonds. Hierbij leent de Provincie tijdelijk geld uit aan bedrijven en instellingen voor investeringen. Die partijen moeten het geld dus weer terugbetalen met rente of met een vergoeding op basis van het rendement. De Provincie kan het geld dat in het fonds terugvloeit opnieuw uitlenen. Zo blijft het fonds initiatieven stimuleren.

Meer over de energietransitie

Programma energietransitie

Bron: Provincie Groningen

Welke initiatieven heeft uw provincie? 

Discussieer mee!

Geef een reactie