Het gebruik van kolen als grondstof voor elektriciteitsopwekking zal vanaf 2025 niet meer worden toegestaan. De Tweede Kamer ging vorige week akkoord met een wetsvoorstel van Minister Wiebes, dat kolenstook verbiedt. Dit betekent niet het einde voor alle kolencentrales. Voor energiecentrales met een rendement van 44% of hoger gaat dit verbod pas in vanaf 1 januari 2030. De Hemweg-centrale vormt hierop een uitzondering. Andere kolencentrales moeten op zoek naar een alternatieve grondstof.

kolencentrales

      865x gezien   0 reacties

Kolencentrales worden biomassacentrales

De verwachting is dat de energieproducenten hun kolencentrales ombouwen  naar biomassacentrales. De duurzaamheid van biomassa staat al geruime tijd ter discussie, maar minister Wiebes laat weten dat de wetenschappelijke consensus is, dat biomassa absoluut duurzaam is. Een verbod op elektriciteitsproductie met hout of houtproducten behaalde dan ook geen meerderheidssteun tijdens de stemmingsronde.

Leveringszekerheid

Sommige energieproducenten eisen een adequate compensatie van de kosten die de omschakeling van kolen naar biomassa met zich meebrengt. Als drukmiddel stellen de energieproducenten de leveringszekerheid van elektriciteit naar de eindgebruikers ter discussie. Volgens algemeen directeur Grünfeld (VEMW) zijn hierover echter goede afspraken gemaakt aan de Klimaattafel Elektriciteit binnen het ontwerp van het Klimaatakkoord en is verdere compensatie niet noodzakelijk. Bovendien staat deze los van de leveringszekerheid.

Klimaatdoelstelling

Met het wetsvoorstel hoopt het kabinet een eerste belangrijke stap te zetten richting de klimaatdoelstelling uit het Klimaatakkoord. Zoals bekend moet in 2030 de Nederlandse Co2-uitstoot met 49% zijn gereduceerd ten opzichte van 1990. In 2050 moet de Nederlandse uitstoot Co2-neutraal zijn.

Meer over de energietransitie

Bron: Nederlandse vereniging voor zakelijke energie- en watergebruikers (VEMW)