Fossiele brandstoffen domineren

Het energieverbruik in Nederland nam in de periode 1990 tot en met 2017 met bijna 10% toe. Per hoofd van de bevolking daalde het energieverbruik echter met bijna 5% . In 1990 kende Nederland 14,9 miljoen inwoners. In 2017 waren dit er iets meer dan 17 miljoen. Het aandeel fossiele brandstoffen (92%) domineert nog steeds en daalde in vergelijking met 2016 niet. De resterende 8% is afkomstig uit hernieuwbare bronnen, zoals zonne energie, windenergie, kernenergie en energie uit afval.

Efficiënter gebruik van energie

De economie groeide tussen 1990 en 2017 met 80% harder dan het energieverbruik. Hierin speelt mee dat Nederlanders steeds efficiënter zijn geworden met het gebruik van energie. CV-ketels zijn zuiniger geworden, elektriciteit wordt efficiënter opgewekt en nieuwbouwwoningen worden beter geïsoleerd. Daarnaast is het aandeel (energiezuinige) productie van diensten in het bbp toegenomen.

Meer aardgas, maar minder steenkool

Na een sterke daling van het aardgasverbruik in de periode tussen 2010 en 2014 (van 1683 PJ naar 1203 PJ), lijkt sinds 2015 weer een stijgende lijn te zijn ingezet. Dit komt vooral door het dalende energieverbruik van steenkolen en andere koolsoorten. Deze wordt op haar beurt weer veroorzaakt door het sluiten van oude kolencentrales. Dit is één van de doelstellingen uit het Energieakkoord. Toch wordt er meer steenkool verstookt dan in de periode voor 2014. Dit is het mede het gevolg van het in gebruik nemen van de nieuwe kolencentrales in 2014 en 2015.

Steeds meer aardgas uit het buitenland

Er wordt steeds minder aardgas uit de Nederlandse bodem gewonnen. Dit is een logisch gevolg van de aardbevingsproblematiek in Groningen. Alhoewel de gasvoorraad nog niet uitgeput is, moet voor 2030 de totale gaswinning in Groningen stilgezet zijn. Deze dalende gaswinning wordt vooral gecompenseerd met import van aardgas uit het buitenland. Sinds 2012 is de import van 841 PJ gestegen naar 1613 PJ. Het meeste aardgas is afkomstig uit Noorwegen (743 PJ). De export van Nederlands gas is op dit moment nog maar 3% hoger dan de import.

Meer over de energietransitie

energieverbruik 1990-2017

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Geef een reactie