Motie

Moties van de Eerste Kamer worden, meer dan die van de Tweede Kamer, uitgevoerd. Na de Tweede Kamer en het Energieakkoord is de discussie over het stimuleren van decentrale duurzame energie nu dus ook in de Eerste Kamer aan de orde. Gingen eerdere discussies vooral om het stimuleren van decentrale energieproductie op afstand van de eigen woning (vóór de meter), nu is ook het salderen van de duurzame energie op het eigen dak onderwerp van discussie.

Voor de goede orde: in het Energieakkoord zijn er geen afspraken gemaakt over salderen achter de meter. Wel heeft minister Kamp intussen bij herhaling laten weten dat ook deze bestaande praktijk op termijn niet volhoudbaar is. Dat klopt uiteraard aangezien in de visie van het Klimaatverbond het bestaande energie(belasting)systeem ook zal moeten veranderen: van centraal fossiel naar decentraal duurzaam. Nieuw is nu dat Minister Kamp in antwoord op schriftelijke vragen van de D66-fractie in de Eerste Kamer over deze productie achter de meter heeft geantwoord dat "doorslaggevend is, of de opwekking van de elektriciteit plaatsvindt voor rekening en risico van de verbruiker." Deze nieuwe interpretatie van de bestaande wet- en regelgeving zou vergaande consequenties hebben voor 'ontzorgconstructies'. Hierbij plaatst een bedrijf bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van een school en rekent voor de geleverde stroom een vast bedrag per kWh. Het risico ligt dan bij het bedrijf en niet bij de school. Met de nieuwe interpretatie van Minister Kamp had dat niet langer meer gemogen.

In het debat met de Eerste Kamer heeft de Minister uiteengezet wat naar zijn idee de toekomst is met bereiking tot financiële stimulering van lokale duurzame energie. Naast het instrument van de SDE+ is dat een korting op de energiebelasting. In het Energieakkoord zijn afspraken hierover gemaakt voor collectieven van kleinverbruikers. Als het aan de Minister ligt zal dit vanaf 2020 ook gaan gelden voor het salderen achter de meter: men krijgt dan een korting van bijvoorbeeld 7,5 cent op de energiebelasting. In andere woorden: er zal energiebelasting worden geheven over de op eigen dak geproduceerde energie die aan het net wordt terug geleverd.

Binnen het kader van de borgingscommissie van het Energieakkoord zal het Klimaatverbond samen met partners als onder andere de VNG en e-Decentraal de discussie aangaan hierover. Het Klimaatverbond pleit daarbij voor een herziening van het regressieve energiebelastingsysteem waarbij bijvoorbeeld Co2-inhoud en afstand van de energie mede bepalend zijn voor de hoogte van de belasting. Wordt dus vervolgd in 2014!

Meer over de energietransitie

Bron: Klimaatverbond

Geef een reactie