Minister Wiebes en Staatssecretaris Snel hebben een wetsvoorstel ingediend bij het kabinet. In het wetsvoorstel wordt geopperd om een minimumprijs voor de uitstoot van CO2 bij elektriciteitsopwekking in te voeren. Het voorstel volgt hiermee de afspraken van de Elektriciteitstafel. De Elektriciteitstafel is één van de 5 sectortafels binnen het Klimaatakkoord, waarbij afspraken worden gemaakt om de CO2-uitstoot binnen die sector te verminderen.

co2 belasting

      215x gezien   0 reacties

CO2-belasting sinds 2005

Elektriciteitsproducenten en de energie-industrie die deelnemen aan het huidige Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS) betalen sinds 2005 al voor hun CO2-uitstoot. Het nieuwe wetsvoorstel borduurt hierop verder. De Nederlandse industrie moet vanaf 1 januari 2020 voor elke ton CO2 die zij uitstoot één emissierecht inleveren. Dit geldt ook voor alle bedrijven die elektriciteit opwekken, zoals energiecentrales, papierindustrie en bedrijven in chemie. Het geldt echter alleen voor zo'n 145 bedrijven die aangesloten zijn bij het EU-ETS.

Emissierechten

Een emissierecht, dat verhandeld kan worden, kent nu een prijs die sterk fluctueert. Met een minimum marktconforme prijs die oploopt van € 12,30 in 2020 tot € 31,90 in 2030, hoopt het kabinet de CO2-uitstoot in Nederland verder te reduceren. Wanneer de EU-ETS-prijs onder deze minimumprijs komt, zal deze worden aangevuld met een nationale CO2-belasting. De vraag is of deze maatregel wel effectief leidt tot minder CO2-uitstoot of gewoon een nieuwe inkomstenbron voor het kabinet is.

Effect van minimumprijs CO2

De Nederlandse industrie laat sinds 1990 al zien dat het minder CO2 uitstoot. In 2017 steeg de uitstoot juist weer licht, ten opzichte van 2016. Er is niet onderzocht of de CO2-prijs vanuit het EU-ETS hier enigszins invloed op heeft gehad. Politieke partijen PvdA en GroenLinks hadden liever een hogere minimumprijs gezien. Het kabinet acht de voorgestelde minimumprijs echter afdoende om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Naast deze maatregel werkt het kabinet ook nog aan een CO2-heffing voor de industrie.

co2 belasting
Bron: Rijksoverheid, Klimaatakkoord