In 2013 is met 47 partijen het Energieakkoord gesloten. Deze afspraken lopen tot 2023.  In de Energieagenda staan de plannen beschreven hoe in Nederland in 2050 nauwelijks nog CO2 wordt uitgestoten. Minister Kamp: ‘De transitie naar een CO2-arme energievoorziening is definitief ingezet, er is geen weg terug. Met de Energieagenda beschrijven we het einddoel dat we moeten bereiken in 2050 en de route daarnaartoe.’ Het is daarbij van groot belang dat de investeringen die in Nederland gedaan worden passen bij een CO2-arme energievoorziening. Op deze manier benutten we de economische kansen die de energietransitie met zich meebrengt.

Energieagenda

Pakket aan maatregelen

Het kabinet zet in op het terugbrengen van de energievraag door middel van energiebesparing en het terugdringen van het gebruik van aardgas door het stimuleren van duurzaam opgewekte elektriciteit en duurzame warmte. Een breed pakket aan maatregelen wordt ingezet om dit te bereiken. Zo wordt gekeken hoe we verwarming van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen kunnen verduurzamen. Nu nog wordt 30 % van de gebruikte energie in Nederland hiervoor gebruikt Een belangrijke besparing is bijvoorbeeld te behalen door het laten vervallen van de wettelijke verplichting voor aansluiting van huizen en gebouwen op het gasnetwerk. Ook worden er niet meer automatisch nieuwe gasnetten aangelegd voor nieuwbouwwijken. En ook de bron van energie gaan we verder verduurzamen: stroomopwekking van windmolens op zee is succesvol en zal de komende jaren verder worden uitgebreid, ook met windparken die verder uit de kust liggen.

Duurzamer vervoer

Het aantal volledig elektrische auto's en auto's op waterstof zal verder toenemen en het is de ambitie vanaf 2035 alleen duurzame auto’s in Nederland te verkopen. De spoorsector zal volledig overschakelen op groene stroom. Vanaf 2025 maken nieuwe OV-bussen gebruik van hernieuwbare energie of biobrandstof. Om het fietsen aantrekkelijker te maken komen er meer veilige fietsverbindingen en een extra impuls voor fietsenstallingen in steden. Het wegtransport zal moeten overschakelen van fossiele naar biobrandstoffen en zuinigere motoren. Ook de luchtvaart zal moeten overgaan op CO2-arme brandstoffen en zal efficiënter moeten vliegen. Daarnaast blijft de overheid de energiebesparing door de industrie krachtig stimuleren. Productieprocessen moeten veranderen zodat er minder CO2 wordt uitgestoten. De CO2 die toch nog wordt geproduceerd kan worden opgeslagen in lege aardgasvelden in de Noordzee.

Samenwerking belangrijk

Minister Kamp: ‘Er is een goede start gemaakt, maar er liggen nog grote uitdagingen voor ons. De energietransitie is alleen te realiseren als burgers, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en alle overheden hieraan bijdragen en samenwerken.’ Naar de kosten die gemoeid zijn met de energietransitie wordt nog onderzoek gedaan. Uitgangspunt is wel dat de energietransitie betaalbaar blijft voor burgers en bedrijven.

Bron: Rijksoverheid

Geef een reactie