Voorstel Netbeheer Nederland

Netbeheer Nederland stelt voor om de helft van de verwijderingskosten van een gasaansluiting in rekening te brengen bij de (voormalige) bewoner. De andere helft mag de netbeheerder dan verwerken in de reguliere netwerkkosten voor alle huishoudens. Het voorstel van Netbeheer Nederland is bedoeld voor de korte termijn.

Regeling voor langere termijn

Voor de lange(re) termijn ligt wat Netbeheer Nederland betreft het meer voor de hand dat de energietransitie van aardgas naar duurzame warmte per wijk wordt aangepakt, zoals ook afgesproken is in het Klimaatakkoord. Gemeenten moeten voor 2021 aangeven welke wijken er in 2030 de overstap van aardgas naar duurzame warmte gaan maken en in welke vorm dit gaat gebeuren.

Definitief verwijderen gasaansluiting

Wanneer een woning definitief overstapt van aardgas naar duurzame warmte, wordt om veiligheidsredenen de gasaansluiting volledig verwijderd. Hierbij wordt zowel de gasmeter, de aansluitleiding in de woning, als ook de gasleiding die vanuit de woning naar de hoofdleiding loopt verwijderd. Tijdelijk afsluiten van de gasvoorziening is dan geen optie meer.

Tijdelijk buiten gebruik gas

Alleen nog in tijdelijke situaties (bijvoorbeeld een verbouwing) kan de gasvoorziening afgesloten worden. Dat betekent dat de hoofdgaskraan wordt dichtgezet en voorzien wordt van een slot. Deze situatie mag maximaal 12 maanden duren. Binnen die twaalf maanden moet de bewoner kiezen voor het verwijderen van de aansluiting of voor het hervatten van de gasvoorziening.

Voortouw voor eerlijke verdeling

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat had Netbeheer Nederland gevraagd om te komen met een voorstel, waarbij de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting eerlijk verdeeld worden tussen de netbeheerder en de eindgebruiker. Het ministerie van EZ&K zal zich de komende tijd over het voorstel buigen.

Dossier:

Aardgasvrij

Dossier

Geef een reactie