Beperkte toename

Het energieverbruik uit wind en zon steeg, het verbruik uit biomassa nam licht af waardoor de totale toename van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen beperkt bleef. Dit maakt het CBS bekend op basis van nieuwe cijfers. Het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland bedroeg in 2016 in totaal 125 petajoule (PJ), dit is 5% meer dan het jaar daarvoor. Biomassa is met bijna 63% van het totaal verreweg de grootste bron van hernieuwbare energie. Het energieverbruik uit deze bron is met 2% afgenomen, terwijl het energieverbruik uit zon en wind gemiddeld met ruim 20% is gestegen.

hernieuwbare energie

Verbruik van hernieuwbare energie naar energiebron

hernieuwbare elektriciteit

Het totale finale energieverbruik in Nederland is vergeleken met 2015 gestegen met bijna 4% naar 2119 PJ. Omdat het totale energieverbruik is toegenomen, heeft de toename van het verbruik van hernieuwbare energie nauwelijks geleid tot een groter aandeel in het totale energieverbruik.

Energieverbruik uit wind en zon

hernieuwbare elektriciteit

De groei van zonne-energie en windenergie in 2016 bedroeg ruim 20% en bereikte vorig jaar 37 PJ. Vooral door het plaatsen van 600 megawatt (MW) aan windmolens op zee kon het verbruik flink toenemen. De opgestelde capaciteit van zonnepanelen werd in 2016 met een recordhoeveelheid van 500 MW uitgebreid en steeg daarmee naar 2000 MW.

Verbruik van hernieuwbare energie uit biomassa

hernieuwbare elektriciteit

Het verbruik van biobrandstoffen voor vervoer is in 2016 ongeveer 20% gedaald ten opzichte 2015. Ook in dat jaar was dit verbruik gedaald (-10%). Belangrijke oorzaak is een verandering in de wet. Sinds 2015 is het voor brandstofleveranciers mogelijk om biobrandstoffen mee te laten tellen voor de verplichting terwijl nog niet zeker is of deze biobrandstoffen ook daadwerkelijk op de Nederlandse markt komen. Het CBS gaat uit van de daadwerkelijke leveringen op de Nederlandse markt.  Bij het andere verbruik van biomassa zoals afvalverbrandingsinstallaties, biogas en verbruik in centrales en bij bedrijven en huishoudens bleven de veranderingen ten opzichte van 2015 beperkt tot enkele procenten.

Aandeel hernieuwbare energie in bruto energetisch eindverbruik

hernieuwbare energie

Energie uit hernieuwbare bronnen wordt verbruikt voor warmte, elektriciteit en vervoer. In 2016 was bijna de helft van het verbruik van hernieuwbare energie bestemd voor warmte, ruim 40 procent voor elektriciteit en een kleine 10 procent voor vervoer. Het aandeel hernieuwbare energie vormt een van de indicatoren van duurzame ontwikkeling. Op woensdag 31 mei is door de Tweede Kamer het rapport over duurzame ontwikkeling besproken dat het CBS op 17 mei heeft uitgebracht.

Meer over duurzame energie

Bron: CBS

Geef een reactie