Sportverenigingen kunnen voor energiebesparende en duurzame investeringen gebruik maken van de Subsidieregeling Energiebesparende en duurzame energie sportaccommodaties (ESD). Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Gebruik maken van de ESD subsidie

Deze regeling is gericht op sportverenigingen en sportstichtingen die zijn aangesloten bij NOC*NSF.  De vereniging moet ook een eigen sportaccommodatie hebben. De subsidie kan worden aangevraagd door een tussenpersoon, namens de sportvereniging. De subsidie komt wel direct terecht bij de betreffende sportvereniging en wordt alleen verstrekt voor specifieke investeringen voor de accommodatie. De regeling is afkomstig van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en valt onder de Kaderwet EZ-subsidies.

Beschikbaar  budget

Het beschikbare subsidiebedrag voor 2018 is 8 miljoen euro. De hoogte van de subsidie die kan worden verstrekt is een percentage van de kosten voor aanschaf van de apparatuur of installatie. Arbeidskosten worden hierin niet meegenomen. Voor sportverenigingen is het subsidiepercentage 30% en voor sportstichtingen 15%. Bij het vaststellen van deze percentages is rekening gehouden met de BTW-plicht. Het maxi-

male jaarlijkse subsidiebedrag per aanvraag is € 125.000,-. Subsidieaanvragen waar de subsidiabele kosten minder dan 3000 euro bedragen komen niet in aanmerking. Elk jaar wordt er een subsidiebedrag beschikbaar gesteld.

Subsidie waarvoor?

Er kan subsidie aangevraagd worden voor onder andere LED-verlichting, warmteterugwinning, isolatie, en het plaatsen zonnepanelen. Een volledig overzicht van de maatregelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd staan op de maatregellijst van RVO.

Aanvragen subsidie

De subsidieaanvraag kan worden gedaan via het Mijn RVO. Hiervoor is een eHerkenning met niveau 1 nodig. Het aanvragen kan vanaf heden tot en met 31 december 2018 (17.00 uur). De beoordeling van de subsidieaanvraag duurt 1 tot 7 werkdagen.

Belangrijkste kenmerken van de ESD subsidie

  • Inschrijven vanaf 31 december 2015
  • Maximaal € 125.000,- aan subsidie
  • Verenigingen 30% van subsidiabel bedrag
  • Stichtingen 15% van subsidiabel bedrag
  • Totaal budget 8 miljoen euro

Meer informatie  vindt u op de website van Rijksdienst  voor Ondernemend Nederland.

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina: