Energie uit andere bronnen
Het grootste deel (93%) van de elektriciteit in Nederland wordt opgewekt uit niet of minder duurzame bronnen zoals: olie, kolen, gas of biomassa. De Nederlandse elektriciteitsproductie was in 2015 ongeveer 110 miljard kWh. Goed voor 27,5 miljoen huishoudens.

Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zoals gas, olie en kolen zijn eindig en stoten Co2 uit. In 2050 wil de Nederlandse overheid het gebruik van fossiele brandstoffen uitbannen en vervangen door volledig hernieuwbare energie.

Aardgas

Nederland is in West-Europa de grootste producent van aardgas. De belangrijkste aardgasvelden liggen in de provincie Groningen. Het gebruik van aardgas stoot minder Co2 uit dan steenkool of olie. Nederland heeft 45 gascentrales verdeeld over het hele land. Naar verwachting is aardgas uit energiebron in 2080 uitgeput.

Steenkool

Ondanks dat Nederland wel kolenvoorraden heeft worden deze niet gewonnen, omdat dit te duur is. Nederland importeert daarom kolen uit China en de Verenigde Staten. Het grootste deel van de wereldwijde fossiele energievoorraad bestaat uit kolen. Het gebruik van kolen stoot veel Co2 en andere schadelijke stoffen uit, bijna 2 keer zo hoog als bij aardgas. In Nederland zijn nog 5 kolencentrales actief die uiterlijk in 2030 worden gesloten. Naar verluidt raakt kolen als energiebron pas over enkele honderden jaren uitgeput.

Aardolie

Aardolie wordt vooral als brand- en grondstof gebruikt voor industrie en vervoer. Ongeveer 60 procent van de wereldwijde olievoorraad bevinden zich in het Midden-Oosten. Nederland produceert 8 procent van de eigen oliebehoefte zelf. Naar verluidt raakt de wereldwijde olievoorraad in 2060 uitgeput.

Afname productie gas, toename steenkool

Nederland haalt nog steeds de meeste elektriciteit uit aardgas, steenkool en overige fossiele brandstoffen. De productie van aardgas laat sinds 2010 echter wel een dalende lijn zien. In 2010 werd er 73,6 miljard kWh gewonnen uit aardgas. Dit is was in 2015 nog maar 46,2 miljard kWh. Hier tegenover staat echter een stijgende elektriciteitsproductie uit steenkool: 20,8 miljard kWh in 2011 en 38,9 miljard kWh in 2015. Kolen (35%) en aardgas (42%) hebben nog steeds het grootste aandeel in de elektriciteitsproductie van Nederland.

Bron: CBS (2015)

Biomassa

Het grootste aandeel hernieuwbare energie komt voort uit biomassa. Nederland kent een aantal energiecentrales die volledig gebruik maken van biomassa.

Energie uit biomassa wordt verkregen door het verbranden, vergisting of vergassing van organische materialen, zoals hout, GFT-afval, plantaardige olie, mest en speciaal geteelde gewassen. De energie die uit biomassa vrijkomt kunnen we gebruiken voor warmte, elektriciteit of brandstof. Het verbranden van biomassa gebeurt vooral in afval en biomassacentrales. Er zijn 8 biomassacentrales en 6 afval/biomassacentrales in Nederland. Daarnaast wordt in 3 kolencentrales, biomassa bijgestookt. De Co2-uitstoot bij biomassa is afhankelijk van het te verbranden materiaal en staat om deze reden ook ter discussie als “groene bron”.

Bijstook uit kolen- en gascentrales

Naast fossiele brandstoffen gebruiken een aantal Nederlandse kolen- en gascentrales ook biomassa als bijstook. De kolencentrales gebruiken hiervoor gedroogde houtsnippers en houtpellets. Deze worden grotendeels geïmporteerd. De gascentrales gebruiken biogas dat gemaakt is uit rioolslib, vuilstort en mestvergisting. De hiermee opgewekte elektriciteit wordt verkocht als “groene” stroom

Houtafval

Houtverwerkingsbedrijven gebruiken een houtverbrandingsinstallatie (WKK) om hun houtafval te verbranden. Hiermee wordt warmte en elektriciteit geproduceerd. In Nederland zijn 2 grote biomassacentrales die alleen met houtafval bio-energie maken. Door huishoudens wordt vaak een pelletkachel gebruikt voor warmte. Dit is ook een vorm van bio-energie. Ook de elektriciteit of warmte wordt betiteld als groene stroom.

GFT-afval

In afvalcentrales wordt groente, fruit en tuinafval vergist. Deze vorm van compostering zonder zuurstof levert methaangas op. Het verbranden van methaangas in een warmtecentrale levert vervolgens weer groene stroom op. Door natuurlijke vergisting komt methaan vrij in de atmosfeer. Methaan is schadelijker voor het milieu dan Co2.

Biosyngas

Het verbranden van biomassa onder zuurstofarme omstandigheden levert brandbare gassen zoals methaan op. Dit wordt biosyngas genoemd.

In 2015 kwam ongeveer 5 procent van de elektriciteitsproductie in Nederland uit biomassa. In 2010 werd er 7,1 miljard kWh geproduceerd. In 2015 was dit afgenomen naar 5 miljard kWh. Het aandeel van biomassa in hernieuwbare elektriciteit was in 2015 ongeveer 50 procent. In duurzame warmte en groene autobrandstoffen was dit respectievelijk 83 en 100 procent.

Bron: CBS (2015)

Voor huishoudens kan een micro-wkk ook worden toegepast. De HRe-ketel (de e staat voor elektriciteitsproductie) is een normale HR-ketel die met de restwarmte die vrijkomt elektriciteit kan produceren. Er moet dus wel eerst gas verbrandt worden, voordat er elektriciteit kan worden gemaakt. Een HRe-ketel levert jaarlijks ongeveer 2500 kWh aan elektriciteit op en kost ongeveer € 5000,-. Deze vorm van elektriciteitsopwekking als bijproduct wordt ook gezien als groene stroom.

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina..